Avtalevilkår

1. GENERELT
Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder de generelle vilkår ved ethvert produkt og enhver tjeneste fra Mai Graphic, en tjeneste levert av Mai Enterprise Henry Huynh Mai, org nr: 919 505 808 (fra nå kalt ”MG”) eller via en 3.part; herunder, men ikke begrenset til, leveranse av standard programvare, standard produkter og tjenester. Med standard programvare og produkter menes for eksempel moduler, Facebook bedriftsside, utvidelser, domener, webhotell, designprodukter til fastpris i.h.t gjeldene prisliste (Logotopp, Logotopp Profil, Favicon , etc),. Med tjenester menes for eksempel designutvikling, teknisk utvikling, overføring av innhold, konsulenttjenester, kurs og opplæring samt andre honorarbaserte tjenester og/eller engangskostnader til fast pris. De generelle vilkår gjelder uavkortet overfor kunder som har kjøpt tjenester/produkter fra MG via en 3.part som formidler programvare og produkter fra MG, som for eksempel partner, forhandler, agent eller annen samarbeidende virksomhet. Avtalen omfatter ikke tjenester/produkter levert av tilknyttende leverandører og samarbeidspartnere der disse inngår egne avtaler med Kunden.

2. KJØP AV TJENESTER
Denne avtalen omfatter kjøp av tjenester som hjemmesider, rådgivning, designutvikling, reklamefilmer, bannerannonseringer. MG vil snarlig etter akseptert avtale utstede faktura, samt kopi av generelle vilkår. Spesifisert kjøp av tjeneste fremgår i bestillingskjemaet mellom kunden og MG. Særskilt ved kjøp av «hjemmesider» er betalingsbetingelser 100% før publisering.

3. TJENESTENES OMFANG OG INNHOLD
MG tilbyr følgende tjenester; – «Hjemmesider» som innebærer at MG utformer og setter opp kundens hjemmeside i henhold til den pakkeløsning kunden har kjøpt. Nærmere informasjon om de forskjellige pakkeløsningenes innhold og pris fremgår i bestillingsskjemaet mellom MG og kunden. Hjemmesiden lages for, tilpasses til og kjører på MG sine systemer, og det er ikke mulighet for å publisere hjemmesiden på andre systemer enn disse. – «Rådgivning» som innebærer at MG evaluerer kundens markedsføringsbudsjetter opp mot resultater, og gir plasseringsråd i forhold til hva som gir høyest avkastning. – «Designutvikling» som innebærer at MG utformer og utvikler kunden sin grafisk fil(er) i henhold til løsningen som fremgår i bestillingsskjemaet. – «Bannerannonsering» som innebærer at MG utformer og utvikler kundens bannerannonsering i henhold til avtalte kanaler som fremgår i bestillingskjemaet. – «Google Min Bedrift» MG selger ikke Googles produkter, men kan bistå ved oppsett dersom dette er spesielt avtalt. Dersom kunde har bestilt bistand ved oppsett av ”Google Min Bedrift”-produkter kan MG bestille Google koder på Kundens vegne. Kunden er selv ansvarlig for å videresende Google-koder til info@maigraphic.no så snart kunden har mottatt disse. Normal leveringstid på koder fra Google er 2-4 uker. Om kjøper ikke har mottatt kodene innenfor normal leveringstid er det kundens ansvar å kontakte MG for bestilling av ny kode eller kontakte Google direkte. MG er tredjepart, og har således ingen mulighet til å ha direkte kommunikasjon på vegne av kunden med Google.

4. BETALINGSMISLIGHOLD
Ved utsendelse av faktura og fornyelsesfaktura er det oppgitt en betalingsdato (14 dager etter faktureringsdato). Ved mislighold av denne betalingsdatoen vil de(t) bestilt(e) tjenesten(e) og produktene stoppes 5 dager etter at betalingen egentlig skulle ha funnet sted. Når fullstendige innbetalinger er registrert hos oss vil vi automatisk åpne tjenestene igjen. Ved utsending av purring vil utsendingsprosedyrer, renter og gebyrer følge norsk lovverk. Ved vedvarende betalingsproblemer vil kunden kunne risikere at MG overtar eierskapet til tjenesten(e). Dette fritar likevel ikke kunden fra fakturakravet da kunden har påført kostnader i forbindelse med registreringen/opprettingen av tjenesten(e). Hvis faktura ikke er betalt etter inkassovarsel vil fakturaen bli overført til inkasso for videre innkreving.

5. KUNDEN SITT ANSVAR
Kunden er ansvarlig for å oppgi nøyaktig og korrekt informasjon til MG. Kunden er i forbindelse med endringer som potensielt kan påvirke kundeforholdet forpliktet til umiddelbart å varsle MG om dette skriftlig. MG er ikke ansvarlig for forsinkelser som følge av mangelfull eller feilaktig informasjon fra kunden. Den gjeldende avtaleperiode vil ikke under noen omstendighet endres som følge av oppståtte forsinkelser. Særskilt for «hjemmesider», «reklamefilmer», «bannerannonseringer» og «designutvikling». Kunden er ansvarlig for å oppgi nødvendig informasjon og tilbakemeldinger innen rimelig tid med unntak avtalt tid. Dersom MG etter gjentatte forespørsler via telefon og/eller e-post fortsatt ikke har fått overlevert det nødvendige materiale vil MG bruke eksempeltekst og –bilder til å sette opp hjemmesiden(e)/banneren(e)/grafiske filen(e)/reklamefilmen(e) og deretter publisere dette på midlertidig adresse. Dersom kunden ikke gir tilbakemelding innen rimelig tid vil MG regne hjemmesiden(e)/banneren(e)/grafiske filen(e)/reklamefilmen(e) som ferdigstilt, og kunden vil bli fakturert for tjenesten. Ytterligere kostnader og/eller forsinkelser vil da kunne påløpe ved gjenopptak av arbeidet. Kunden er ansvarlig for alt redaksjonelt innhold på hjemmesiden(e)/banneren(e)/grafiske filen(e)/reklamefilmen(e). Kunden er ansvarlig for at ikke materiale som publiseres på kundens hjemmesiden(e)/banneren(e)/grafiske filen(e)/reklamefilmen(e) og/eller formidles via kundens e-postadresser er i strid med gjeldende lov eller med tredjeparts rettigheter. Kunden er også ansvarlig for at hjemmesiden(e)/banneren(e)/grafiske filen(e)/reklamefilmen(e) ikke benyttes til å 1. laste opp, publisere, sende på e-post eller på annen måte tilgjengeliggjøre eller videreføre innhold av støtende karakter, inkludert men ikke begrenset til trusler, sjikane, ærekrenkelser, rasistiske ytringer, hatefulle ytringer. 2. laste opp, publisere, sende på e-post eller på annen måte tilgjengeliggjøre eller videreføre ikke-etterspurt reklame, promoteringsmateriell, kjedebrev eller andre former for nettsøppel/”spam”. 3. laste opp, publisere, sende på e-post eller på annen måte tilgjengeliggjøre eller videreføre datavirus eller annet materiale som er skadelig for datamaskiner. 4. bryte seg inn i datasystemer, inkludert deler av hjemmesiden og tilhørende verktøy som i henhold til den kjøpte pakkeløsning ikke er tilgjengelig for Kunden. Kunden er ansvarlig for sikkerhetskopiering av materiale som lastes opp, publiseres, sendes på e-post eller på annen måte tilgjengeliggjøres eller videreføres. Kunden er ansvarlig for at kundens brukernavn og passord oppbevares på forsvarlig vis. Kunden er forpliktet til umiddelbart å melde fra om tap eller lekkasje av brukernavn ogpassord. Kunden er ansvarlig for misbruk av hjemmesiden av tredjeparter som har fått tak i kundens brukernavn og passord. MG forbeholder seg retten til å stenge hjemmesiden(e)/banneren(e)/grafiske filen(e)/reklamefilmen(e) uten forvarsel ved brudd på ovennevnte. Særskilt for «hjemmesider»: Dersom kunden besitter domene registrert av andre enn MG, er kunden ansvarlig for at domenet pekes til hjemmesidens webområde på MG eller MG sine underleverandører sine webservere. Dersom kundens domene skal flyttes til MG sin administrasjon er kunden ansvarlig for å bekrefte flyttingen via kontaktinformasjon registrert på domenet, samt for å skaffe til veie annen nødvendig informasjon, herunder autorisasjonskode/AUTH-INFO. Dersom MG skal registrere nytt domene på vegne av kunden er kunden ansvarlig for at det aktuelle domenet er gyldig i henhold til toppnivå registerets regler. Kunden er ansvarlig for eventuelle tvister som måtte oppstå i forbindelse med registrering av domene. MG kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for eventuelle forhold som måtte oppstå i forbindelse med domeneregistreringen. Tilgjengelig lagringsplass for hjemmesiden er 500MB. Dersom dette overskrides vil kunden faktureres for dette etter følgende satser: inntil 2GB: kr 75,- pr måned, inntil 10GB: kr 150,- pr måned.

6. MG SITT ANSVAR
MG er ansvarlig for at kunden skal kunne benytte seg av de kjøpte tjenestene i løpet av kontraktsperioden. MG plikter å gi en objektiv rådgivning i henhold til eksisterende og eventuelle fremtidige avtaler som kunden måtte ha/kjøpe. MG tar ikke ansvar for hvordan kunden benytter seg av de råd MG gir i forbindelse med plasseringsråd ved internettannonsering og heller ikke hva rådene resulterer i. Særskilt for hjemmesiden(e)/banneren(e)/grafiske filen(e)/reklamefilmen(e)»: MG vil tilstrebe at hjemmesiden(e)/banneren(e)/grafiske filen(e)/reklamefilmen(e) til enhver tid skal være publisert på den gjeldende nettadresse, med unntak av nedetid i forbindelse med nødvendig vedlikehold, avtaletid, feilretting og lignende. MG garanterer likevel ikke hjemmesiden(e)/banneren(e)/grafiske filen(e)/reklamefilmen(e) tilgjengelighet da dette kan påvirkes av hendelser utenfor MG sin kontroll. MG er ansvarlig for utforming av hjemmesiden(e)/banneren(e)/grafiske filen(e)/reklamefilmen(e) med de elementer og moduler som inngår i den valgte pakkeløsningen. MG er ansvarlig for innlegging av tekst og bilder i forbindelse med utforming av hjemmesiden(e)/banneren(e)/grafiske filen(e)/reklamefilmen(e), men er ikke ansvarlig for dette dersom kunden ikke overleverer tekst og bilder innen rimelig tid etter bestilling. Etter at MG har publisert hjemmesiden på kundens nettadresse fritas MG for dette ansvar, og kunden er fra dette tidspunkt selv ansvarlig for innlegging og endring av tekst og bilder. MG vil likevel kunne gjøre dette som en egen tjeneste for kunden, etter den gjeldende timespris for support. «Support» inkludert i pakkeløsningene PREMIUM og DELUXE, for hjemmesiden(e)/banneren(e)/grafiske filen(e)/reklamefilmen(e) innebærer inntil 2 timer support for PREMIUM og 4 timer support for DELUXE via telefon pr måned, eller tilsvarende tidsforbruk via e-post eller andre kommunikasjonskanaler. Utover dette vil MG fakturere kunden kr 400,- per påbegynte halvtime. Med unntak av allerede avtalt årspris på support. MG har intet ansvar for det redaksjonelle innhold på hjemmesiden(e)/banneren(e)/grafiske filen(e)/reklamefilmen(e). MG er ikke ansvarlig for data som publiseres, sendes eller mottas ved bruk av hjemmesiden(e)/banneren(e)/grafiske filen(e)/reklamefilmen(e). Kunden er forpliktet til å holde MG skadesløs for ethvert krav som tredjepart måtte rette mot kunden eller mot MG i enhver sammenheng med tjenesten. Kunden er forpliktet til å dekke enhver utgift og ethvert tap som påføres MG i forbindelse med et slikt krav, også utgifter til bistand. MG er ikke ansvarlig for tap, skade eller annet i forbindelse med tap/ødeleggelse av data, nedetid, feilaktig/ikke leverte data eller lignende. MG har intet ansvar dersom tredjeparter skaffer seg adgang til kundens data og kopierer eller endrer data, forstyrrer informasjonsflyt eller på annen måte forårsaker skade.

7. KONTRAKTSBRUDD
For det tilfellet en av partene bryter avtalen kan de alminnelige misligholdsbeføyelser gjøres gjeldende. Partene har tapsbegrensningsplikt og svarer ikke for indirekte tap. MG sitt totale erstatningsansvar i forbindelse med et oppdrag kan under alle omstendigheter ikke overstige tre ganger den avtalte årlige avgift.

8. FORCE MAJEURE
Kunden eller MG er ikke ansvarlig for å betale erstatning eller å handle i henhold til avtalen dersom bestemte omstendigheter har oppstått som kunden eller MG ikke med rimelighet kan råde over, for eksempel: myndighetsbestemmelse eller annen offentlig regulering, brann, krig, ulykker, etc.

9. OVERDRAGELSE
Kunden har ikke rett til å overdra denne avtalen til en tredjepart med mindre dette er uttrykkelig akseptert skriftlig av MG før overdragelsen.

10. BEHANDLING AV KUNDEINFORMASJON
Kundedata og annen informasjon som gitt MG lagres og behandles elektronisk av MG på forsvarlig vis. Formålet med behandling av kundeopplysninger er å gi gode og relevante tjenester, videreutvikle tjenestene, tilrettelegge informasjonsspredning, gi grunnlag for fakturering, statistikk, regnskap og markedsføring. MG forbeholder seg også retten til i enkelte tilfeller å benytte informasjonen som grunnlag for kunde- og markedsanalyser, samt innovasjon i form av forretnings- og metodeutvikling.

11. AVGIFT/OPPSIGELSE
Kunden faktureres avgift for tjenesten(e) for hele avtaleperioden umiddelbart etter mottatt tjeneste med unntak av bannerannonsering. Avtaleperiodens lengde fremgår i kontrakt. Alle beløp omfattet av avtalevilkårene er oppgitt uten merverdiavgift. Avgiften fastsettes etter den til enhver tid gjeldende prisliste ved bestillingstidspunktet. MG forbeholder seg retten til å endre priser på varer og tjenester til enhver tid. Nye priser vil da gjelde ved fornyelse for eksisterende kunder. Oppsigelse av tjenester i perioden det er tegnet avtale for gir ikke rett til refusjon av fakturert beløp. Varen(e)/tjenesten(e) faktureres i sin helhet. Tjenesten «hjemmeside», er løpende tjenester som må sies opp skriftlig minimum 3 måneder før fornyelse. Andre tjenester opphører ved utløp av avtaleperiode dersom ikke kunden inngår ny kontrakt for en ny avtaleperiode. Tjenesten «Google Min Bedrift» er en løpende tjeneste som fornyes automatisk hver 12 måned dersom ingen avtale foreligger og fremgår skriftlig i bestillingsskjemaet. MG utsender normalt e-post faktura. Fakturagebyr på kr 49,- tilkommer ved tilsendt papirfaktura.

12. TVISTELØSNING
Dersom det oppstår konflikt mellom partene skal den søkes løst i minnelighet. Fører forhandlingene ikke frem vedtar partene Nedre Romerike Tingrett som rett verneting.